ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر

RECOFOL Injection 10mg/ml,20 ml

SCHERING OY [ فنلاند ]
ندای محيا
بیهوش کننده های عمومی

SCHERING OY

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب