سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر

ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml

PFIZER [ ایتالیا ]
بهستان دارو
داروهای ضد باکتری

PFIZER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب