کپسول آزیترودر 250 میلی گرم

AZITHRODOR 250MG CAP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب