شربت رانی تیدین 75میلی گرم/5میلی لیتر 300میلی لیتر

RANITIDINE Solution 75 mg/5 ml,300 ml

ORBIS [ بریتانیا ]
بهین پاد
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب