قرص تادالافیل فارماشیمی 20 میلی گرم

TADALAFIL PHARMACHEMIE 20MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب