کپسول نرم ادویل لیکوئی ژل 200 میلی گرم

ADVIL LIQUI -GELS Capsule 200 mg

PFIZER [ کانادا ]
زیبا كار روز

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب