پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت

FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب