ویال متریس 5 میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر

METRIS Injection 5 mg/ml,100 ml

CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
دایا طب
داروهای ضد پروتوزوآها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب