کپسول آهسته رهش آگره نوکس 200/25 میلی گرم

AGGRENOX® Capsule 200/25 mg,Extended Release

BOEHRINGER INGELHEIM [ فرانسه ]
شفایاب گستر
داروهای قلبی عروقی

BOEHRINGER INGELHEIM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب