قرص آهسته رهش کابامازپین هگزال 400میلی گرم

CARBAMAZEPIN HEXAL Tablet 400 mg,Slow Release

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای ضد صرع

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب