اسپری بینی آپو-کلسی تونین 200واحد/دوز

APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای استخوان ساز

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب