آمپول ویتامین د3 داروپخش 300000واحد

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) DP 300,000U AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب