قرص ال-تیروکس 50 میکروگرم


L-THYROX Tablet 50 mcg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

HEXAL

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب