کپسول مپرازون 20 میلی گرم

MEPRAZON 20MG CAP

داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی کیش مدیفارم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب