کپسول ریواستیگمین پارس دارو 3 میلی گرم

RIVASTIGMINE PARSDAROU 3MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب