آمپول فولکاسین 30میلی گرم/3میلی لیتر

FOLCASIN Injection 30 mg/3 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو

SINDAN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب