لوسیون کتوکونازول دی.پی 2%

KETOCONAZOLE D.P 2% LOTION

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب