قلم تزریق نوردیتروپین نوردیلت 5میلی گرم/1.5 میلی لیتر

NORDITROPIN NORDILET Injection 5 mg/1.5 ml-Prefilled-Pen

NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب