قرص آهسته رهش متوهگزال 47.5 میلی گرم

METOHEXAL Tablet,Extended Release 47.5 mg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب