شربت رانیتیدین 75 میلی گرم/5میلی لیتر 150 میلی لیتر

RANITIDINE Solution 75 mg/5 ml,150 ml

ORBIS [ بریتانیا ]
بهین پاد
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب