قلم تزریق اکتراپید پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

ACTRAPID PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml

NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب