سوسپانسیون سفیکسیژن 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر

CEFIXIGEN® 100MG/5ML 100ML SUSP

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب