ویال بیوسولین آر 100واحد/میلی لیتر 10میلی لیتر

BIOSULIN R Injection 100 IU/ml,10 ml

M.J.BIOPHARMA [ هند ]
رادین بهبود آسیا
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب