ویال بایوسولین 30/70 100میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر

BIOSULIN 30/70 Injection 100 IU/ml,10 ml

M.J.BIOPHARMA [ هند ]
رادین بهبود آسیا
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب