قرص آنتی هیستامین دکونژستان شهردارو

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT SHAHREDAROU TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب