کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم

AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب