قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم


CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی روز دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب