کپسول سواسید 15 میلی گرم

SOVACID 15MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب