کپسول آلراید-10 میلی گرم

ALERID-10 Capsule 10 mg

CIPLA [ هند ]
داروسازی دانا
آنتی هیستامین ها

CIPLA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب