کپسول آهسته رهش دپریلکس 75 میلی گرم

DEPRILAX 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب