کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم

PREGABALIN SOBHAN 100MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب