قرص تیزانوور 4 میلی گرم

TIZANOVER® 4MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب