کارتریج دنتانست 1.8 میلی لیتر

DENTANEST 1.8ML CARTRIDGE

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب