کپسول آهسته رهش دپریلکس 37.5 میلی گرم

DEPRILAX 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب