پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 30

NICOTINELL TTS 30 Patch,Extended Release ,Transdermal 21mg/24 hour

NOVARTIS CONSUMER HEALTH [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای متفرقه

NOVARTIS CONSUMER HEALTH

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب