قرص تریامترن-اچ تدافارم

TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب