قرص سیمواهگزال 20 میلی گرم

SIMVAHEXAL Tablet 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب