ویال پنی سیلین جی پتاسیم دانا 5000000 واحد

PENICILLIN G POTASSIUM DANA 5000000 U VIAL

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب