اسپری بینی آپو فلوتیکازون 50میکروگرم/دوز

APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
کورتیکواستروئیدها

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب