شیاف پانادول 125 میلی گرم

PANADOL Suppository 125 mg

GSK [ فرانسه ]
راسن درمان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب