کپسول نرم جنی کلد(نایت)

GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب