قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم

AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب