آمپول وینورلبین اکتویس 10میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر

VINORELBINE ACTAVIS Injection 10 mg/ml,1 ml

SINDAN [ ایسلند ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب