آمپول داستاکسل اکتویس 20میلی گرم/0.5 میلی لیتر

DOCETAXEL ACTAVIS Injection 20 mg/0.5 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب