سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم

ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g

PFIZER [ امریکا ]
بهستان دارو
داروهای ضد باکتری

PFIZER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب