ویال ایمی پنم/سیلاستاتین رویان دارو 500+500 میلی گرم

IMIPENEM+CILASTATIN ROOYANDAROU (500+500)MG VIAL

داروسازی رویان دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب