قرص ویزارسین 100 میلی گرم

VIZARSIN Tablet 100 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای مجاری ادرای

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب