کپسول دولوکستین داروپخش 30 میلی گرم

DULOXETINE DAROUPAKHSH 30MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب