قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی

RIZAMELT® 10MG O.D TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب