سوسپانسون آزیترودر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر

AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب